Βία και Παρενόχληση

Home » Βία και Παρενόχληση

Βία και Παρενόχληση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

«CAMION ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ – ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»

ΜΕΡΟΣ Α – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.  ​Εισαγωγή
 1. Η εταιρεία με την επωνυμία «CAMION ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ – ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» (ΑΦΜ

999846560, ΓΕΜΗ 121656307000), εφεξής χάριν συντομίας «CAMION ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Α.Ε» με έδρα στην Αθήνα επί της οδού Λεωφ. Αθηνών αριθ. 72 τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους II του ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

 1. Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Είναι θεμελιώδες δικαίωμα κάθε προσώπου να εργάζεται σε ένα περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση. Η «CAMION ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Α.Ε.» καταδικάζει κάθε ενέργεια και συμπεριφορά τέτοιου είδους.
 2. Η παρούσα πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4808/2021 και την κατ`εφαρμογή αυτών κανονιστική νομοθεσία.
2.  ​Πεδίο Εφαρμογής
 1. Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται και αφορά στο σύνολο των εργαζομένων και απασχολουμένων της «CAMION ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Α.Ε.», ανεξάρτητα από τη σύμβαση εργασίας και το είδος της απασχόλησης. Συνεπώς, η παρούσα πολιτική συμπεριλαμβάνει εργαζόμενους με σύμβαση έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έμμισθης εντολής, απασχολούμενων μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών καθώς κι άτομα που αιτούνται εργασίας.
 2. Μορφές βίας και παρενόχλησης απαγορεύονται σε όποιο σημείο της εταιρείας κι αν λαμβάνουν χώρα, ήτοι σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους στους οποίος ο εργαζόμενος παρέχει εργασία, κάνει διάλειμμα, σε χώρους ατομικής υγιεινής, σε σεμινάρια της εταιρείας, στα επαγγελματικά ταξίδια και στις μετακινήσεις από και προς την εταιρεία (έδρα και υποκαταστήματα).
 3. Απαγορεύεται ακόμη κάθε μορφή παρενόχλησης ή βίας που πραγματοποιείται μέσω διαφόρων μέσων της τεχνολογίας όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φωτογραφίες, μηνύματα, έγγραφα και κάθε είδους μέσο που προωθεί την επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων.
3. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:

α) ως «βία και παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, πράξεις, πρακτικές ή απειλές αυτών, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ’ επανάληψη,

β) ως «παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν συνιστούν μορφή διάκρισης, και περιλαμβάνουν και την παρενόχληση λόγω φύλου ή για άλλους λόγους διάκρισης,

γ) ως «παρενόχληση λόγω φύλου» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος. Οι μορφές συμπεριφοράς αυτές περιλαμβάνουν και τη σεξουαλική παρενόχληση του ν. 3896/2010, καθώς και μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου του προσώπου.

Ο όρος «έμφυλη βία και παρενόχληση», σημαίνει βία και παρενόχληση που απευθύνονται σε άτομο λόγω του φύλου του και περιλαμβάνει τη σεξουαλική παρενόχληση. Ειδικότερα:

Σεξουαλική Παρενόχληση: είναι οποιαδήποτε ανεπιθύμητη λεκτική, μη λεκτική ή σωματική συμπεριφορά σεξουαλικού χαρακτήρα που αποσκοπεί ή έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου ιδίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος. Σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να υποστούν άνδρες ή γυναίκες, από άνδρες ή γυναίκες, από το ίδιο ή το αντίθετο φύλο.

Ψυχολογική Παρενόχληση (Mobbing):Η ψυχολογική παρενόχληση είναι υπόγεια ψυχολογική βία που ασκείται συστηματικά με ποικίλες μορφές από έναν ή πολλούς ενήλικες που έχει ως σκοπό τον εξευτελισμό, την ταπείνωση, την υπονόμευση ενός ανθρώπου. Γίνεται προσβολή της ηθικής υπόστασης, της αξιοπρέπειας και της προσωπικότητας του θύματος με αποτέλεσμα αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοσή του, την υγεία του και την ασφάλειά του. Αυτές οι συμπεριφορές στοχεύουν στον εκφοβισμό και στην απομάκρυνση του ατόμου από την εργασία του.

ΜΕΡΟΣ Β – ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

1.  ​Εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία

Η εταιρεία μας έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αποφευχθούν συμπεριφορές βίας και παρενόχλησης στους κόλπους της. Ειδικότερα, η «CAMION ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Α.Ε» επενδύει στην ενημέρωση, στην εκπαίδευση ευαισθητοποίησης του προσωπικού της για θέματα βίας και παρενόχλησης, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας που συμβάλει ουσιωδώς στη βελτίωση του επιπέδου προστασίας των εργαζομένων και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία μας δείχνει μηδενική ανοχή σε τέτοιου είδους συμπεριφορές μέσω στοχευμένων συναντήσεων με το προσωπικό για τη συζήτηση των επικείμενων θεμάτων, πραγματοποίηση σεμιναρίων για τη μηδενική ανοχή σε τέτοιου είδους περιστατικά και τέλος, η εταιρεία ενθαρρύνει τη συμμετοχή εργαζομένων και στελεχών της διοίκησης σε προγράμματα κατάρτισης και επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με την αναγνώριση και διαχείριση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

2.  ​ Μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία

Είναι δεδομένο πως παρά τις προσπάθειες της «CAMION ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Α.Ε.» για ενημέρωση και επιμόρφωση των υπαλλήλων για αποφυγή συμπεριφορών βίας και παρενόχλησης, οι νοσηρές αυτές συμπεριφορές είναι αδύνατο να εκμηδενιστούν. Ως εκ τούτου, η «CAMION ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Α.Ε.» προσφέρει σε κάθε θιγόμενο πρόσωπο τα κατάλληλα μέσα επικοινωνίας και τρόπους με τους οποίους τέτοια περιστατικά θα αναφέρονται και θα καταγγέλλονται στους αρμόδιους με τα κατάλληλα μέσα, ώστε η υπόθεσή τους να εξεταστεί με εχεμύθεια και υπευθυνότητα.

Πιο αναλυτικά, τα θιγόμενα πρόσωπα μπορούν να καταγγείλουν το επιλήψιμο περιστατικό επιλέγοντας έναν από τους κάτωθι τρόπους:

 • Επικοινωνώντας άμεσα με την υπάλληλο της εταιρείας κα Αναστασία Τσιμπούρη που είναι το εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο πρόσωπο σε θέματα συμμόρφωσης, εντός της εταιρείας. Η κυρία Αναστασία Τσιμπούρη είναι το πρόσωπο αναφοράς, ήτοι το πρόσωπο που έχει επιφορτιστεί με την αρμοδιότητα της συγκέντρωσης όλων των αναφορών και της καθοδήγησης των θιγόμενων προσώπων. Ως πρόσωπο αναφοράς («Σύνδεσμος») είναι αρμόδια να ενημερώνει τους εμπλεκόμενους στην παρούσα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, ανεξαρτήτως εάν της έχουν απευθυνθεί με αφορμή συγκεκριμένο περιστατικό ή καταγγελία για περιστατικό βίας και παρενόχλησης ή όχι. Η ευθύνη ενημέρωσης της Διοίκησης της εταιρείας εναπόκειται στην κρίση του Συνδέσμου.
 • Ακόμη, εφόσον αρμόζει στην περίσταση και το θιγόμενο πρόσωπο το επιθυμεί μπορεί να απευθυνθεί στον προϊστάμενό του
 • Δικαίωμα προσφυγής, υποβολής καταγγελίας και αίτησης για διενέργεια εργατικής διαφοράς στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της
 • Δικαίωμα υποβολής αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων του ως φορέα προώθησης και εποπτείας της αρχής της ίσης μεταχείρισης

 

ΜΕΡΟΣ Γ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

 1. Αρμόδιο πρόσωπο για την υποδοχή, εξέταση και διαχείριση των καταγγελιών ή παραπόνων των θιγομένων προσώπων για συμπεριφορές βίας ή παρενόχλησης ορίζεται η υπάλληλος, κυρία Αναστασία Τσιμπούρη και τα παράπονα ή καταγγελίες μπορούν να υποβάλλονται στον Σύνδεσμο προφορικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο κάτωθι email:tsimpouri@camion.gr.
 2. Η «CAMION ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Α.Ε» σε συνεργασία με το Σύνδεσμο δεσμεύεται να παραλαμβάνει και να ελέγχει όλα τα γνωστοποιηθέντα από το Σύνδεσμο παράπονα και τις καταγγελίες και να προβαίνει σε έλεγχο αυτών με αμεροληψία, αντικειμενικότητα και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Συνεπώς :

 • ο/η καταγγέλων θα ενημερώνεται τακτικά για την πορεία της καταγγελίας από τον Σύνδεσμο καθώς επίσης και για τα αποτελέσματα της έρευνας .
 • ο Σύνδεσμος προβαίνει σε έλεγχο κάθε καταγγελίας λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο, κατάλληλο κι αναλογικό μέτρο εφόσον αυτό δεν αντίκειται στο νόμο και στα χρηστά ήθη. Περαιτέρω, εφόσον το κρίνει σκόπιμο ή απαραίτητο, ο Σύνδεσμος ενημερώνει τη Διοίκηση της «CAMION ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Α.Ε.».
 • Κατά την εξέταση της καταγγελίας και για τη διαπίστωση των καταγγελλομένων ο Σύνδεσμος ενδέχεται να έχει πρόσβαση σε αρχεία της

«CAMION ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Α.Ε.»

 • Για τη διασφάλιση της εργασιακής ειρήνης και του άριστου περιβάλλοντος συνεργασίας της «CAMION ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Α.Ε.», ο Σύνδεσμος δύναται να επιλύσει ειρηνικά και συμβατικά με τη σύμφωνη γνώμη των εμπλεκόμενων μερών, ήτοι καταγγέλλοντες και θιγόμενα πρόσωπα, οιοδήποτε περιστατικό, πριν αυτό κλιμακωθεί.
 • Αν το περιστατικό αποτελεί ταυτόχρονα παράνομη πράξη και επισύρει ποινικές ή διοικητικές κυρώσεις ο Σύνδεσμος συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.
 • Η «CAMION ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Α.Ε» δεσμεύεται ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (καταγγελλόμενοι, θιγόμενοι, μάρτυρες) θα αντιμετωπιστούν με αμεροληψία και θα διασφαλιστεί η προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών τους δεδομένων.
3. Απαγόρευση αντιποίνων σε βάρος του θιγόμενου προσώπου.

Η «CAMION ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Α.Ε» δεσμεύεται να τηρεί την υποχρέωση απαγόρευσης αντιποίνων κατά θιγόμενων προσώπων. Ειδικότερα, απαγορεύεται κάθε δυσμενής μεταχείριση θιγόμενου προσώπου εφόσον συνιστά εκδικητική συμπεριφορά απορρέουσα από την καταγγελία περιστατικού βίας ή παρενόχλησης.

4.  Συνέπειες επί διαπίστωσης παραβιάσεων της παρούσας πολιτικής

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος/α εργαζόμενος/η στην «CAMION ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Α.Ε.» έχει παραβιάσει τη νομοθεσία περί απαγόρευσης βίας και παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβεί στις κάτωθι ενέργειες κατά του παραβάτη αναλόγως της βαρύτητας του περιστατικού:

 • Σε έγγραφη σύσταση προς συμμόρφωση στο νόμο την επιβολή πειθαρχικής ποινής, όπως ενδεικτικά γραπτή παρατήρηση, γραπτή επίπληξη, πρόστιμο κατά 25% των ημερήσιων αποδοχών, προσωρινή παύση των εργασιών έως τρεις (3) μήνες άνευ αποδοχών
 • την καταγγελία της σχέσης εξαρτημένης εργασίας, απασχόλησης ή συνεργασίας, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος του άρθρου 281 ΑΚ.
5.  Συνεργασία και παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας στις αρμόδιες αρχές, εφόσον ζητηθεί.

Η «CAMION ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Α.Ε» και ο Σύνδεσμος συνεργάζονται με κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, η οποία ενεργεί, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν υποβολής αιτήματος από θιγόμενο πρόσωπο. Ταυτοχρόνως στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους εμπίπτει η παροχή κάθε πληροφορίας, υλικού και στοιχείου του φακέλου της καταγγελίας σε κάθε μορφή στις αρμόδιες αρχές προκειμένου να συμβάλλουν στην διερεύνηση της εκάστοτε υπόθεσης.

ΜΕΡΟΣ Δ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η παρούσα πολιτική κατά της βίας και της παρενόχλησης σε εργασιακούς χώρους γνωστοποιείται σε όλους τους εργαζομένους της «CAMION ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Α.Ε.» και αναρτάται στους χώρους εργασίας της εταιρείας.

Αθήνα, 22.04.2024

CAMION ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Α.Ε